വിദ്യാഭ്യാസം

/വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസം മതത്തിനും ഭൗതികവാദത്തിനും ഇടയില്‍

വിദ്യാഭ്യാസം ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് സാര്‍വത്രികമാണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം (elementary education) ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും…

ധാര്‍മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മതവും മതേതരത്വവും

മത തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ അതിജീവിക്കാന്‍ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ പാശ്ചാത്യ ബുദ്ധിജീവികള്‍ ………..

മതവിദ്യാഭ്യാസം സ്വകാര്യ-സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ

ന്യൂനതകളേതുമില്ലാത്ത ഒരു സമ്പൂര്‍ണ ഭരണ സംവിധാനമാണ് ആധുനിക ലോകത്ത് ഉടലെടുത്ത പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യ ക്രമമെന്ന് (Representative democracy) ആരെങ്കിലും…