വിദ്യാഭ്യാസം

/വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസം മതത്തിനും ഭൗതികവാദത്തിനും ഇടയില്‍

വിദ്യാഭ്യാസം ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് സാര്‍വത്രികമാണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം (elementary education) ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും… Share on: WhatsApp

ധാര്‍മിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മതവും മതേതരത്വവും

മത തത്ത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ അതിജീവിക്കാന്‍ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി ലോകത്തിനു മുന്നില്‍ പാശ്ചാത്യ ബുദ്ധിജീവികള്‍ ……….. Share on: WhatsApp

മതവിദ്യാഭ്യാസം സ്വകാര്യ-സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ

ന്യൂനതകളേതുമില്ലാത്ത ഒരു സമ്പൂര്‍ണ ഭരണ സംവിധാനമാണ് ആധുനിക ലോകത്ത് ഉടലെടുത്ത പ്രത്യക്ഷ ജനാധിപത്യ ക്രമമെന്ന് (Representative democracy) ആരെങ്കിലും… Share on: WhatsApp