ലീഡർഷിപ്പ്‌

/ലീഡർഷിപ്പ്‌

സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ നബിമാതൃക -2

2. സ്ഫടിക സമാനമായ വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം മറ്റുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്ന് മുഹമ്മദ്(സ)യുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻറെ തെളിമയാർന്ന ജീവിതം. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളെക്കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ ആശയങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ വരാറുള്ളത്. മാർക്സിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ

സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ നബിമാതൃക -1

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രം. പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആംഗല സംജ്ഞയായ ഐഡിയോളജിക്ക് (Ideology) ദർശനം, ആശയങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം, സിദ്ധാന്ത സംഹിത എന്നിങ്ങനെയാണ് അർത്ഥം. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലയെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സംഹിത