പാരന്റിംഗ്‌

/പാരന്റിംഗ്‌

ഗർഭകാല പരിചരണം പഠനത്തെ ബാധിക്കുമോ?

നാം ശദ്ധിക്കേണ്ടത്‌ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്‌ നമ്മുടെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ വെച്ച്‌ കഴിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗർഭകാല പരിചരണം ലഭ്യമാക്കുകയും

ഗർഭകാലം: ലിംഗതിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ സാധ്യമോ?

ഗർഭിണിയാകുന്ന, ഏത്‌ മാതാപിതാക്കളെയും ഒമ്പത്‌ മാസവും കടുത്ത ആശങ്കയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഒന്നാണ്‌ കുഞ്ഞ്‌ ആണായിരിക്കുമോ പെണ്ണായിരിക്കുമോ എന്ന ചിന്ത.

ഗർഭകാലം: മനോനില സന്തുലിതമാക്കുക

മാതാപിതാക്കളുടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന്റെ കുറവുകൾ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിന്‌‌ ചെറുതും വലുതുമായ കേടുപാടുകൾ വരുത്തന്നത്‌ പോലെതന്നെ