ചരിത്രം

/ചരിത്രം

ഉക്ല്‍-ഉറയ്‌ന സംഭവം: യാഥാര്‍ത്ഥ്യമെന്ത്?

മദീനയുടെ നഗരാതിര്‍ത്തിക്കു പുറത്തായിരുന്ന ഉക്ല്‍ ഗോത്രത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഏതാനും പേരും ഉറ യ്‌ന പ്രദേശത്തുനിന്നുള്ള ഏതാനും പേരുമടങ്ങുന്ന…..